خطوط اساسی تیم امنیت و عدالت

تیم «امنیت و عدالت» بر اساس درک مشترک از دردهای مردم افغانستان و درک وضعیت جاری برنامه‌ها و راه‌کارهای خود را برای ساختن افغانستان تدوین کرده و برای عملی شدن این برنامه‌ها پا به میدان رقابت‌های انتخاباتی گذاشته است. این تیم به مثابۀ یک حرکت بدیل و جایگزین برای کسب اقتدار سیاسی و پاسخ‌دهی به مسایل اساسی جامعه‌ی ما برای حرکت مداوم به سوی آینده و تأمین ثبات سیاسی و احیای ارزش‌های قانون اساسی افغانستان به میدان آمده است تا امنیت گم شده و عدالت از دست‌رفتۀ این سرزمین را بازگرداند.

برای مطالعۀ این مجموعه روی عنوان زیر کلیک کنید:

خطوط اساسی تیم امنیت و عدالت (۱)

مرتبط