Qoute

حمل ۱۶, ۱۳۹۸
ساختارهایی سیاسی زمانی سقوط می‌کنند یا از حوادث عقب می‌مانند که ساختار تصمیم‌گیری آن‌ها شکننده می‌شود و حکومت، قدرت‌طلبان و ثروت‌مندان در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایستاده‌گی و مقاومت می‌کنند.

ساختارهایی سیاسی زمانی سقوط می‌کنند یا از حوادث عقب می‌مانند که ساختار تصمیم‌گیری آن‌ها شکننده می‌شود و حکومت، قدرت‌طلبان و ثروت‌مندان در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایستاده‌گی و...

Continue Reading